Trenutak za slovo

Iskrice...Neda Milenkovski

Trenutak za slovo - iskrice


...savladana umorom olovnog dana
velom sjećanja život krunim
zaustavljeni koraci bole
a sve već miriše na proljeće
prisjećanje u pomoć zovem
iz zakašnjelog pupoljka nada procvjeta

umrla sam u laticama jednog proljeća
nakupinama laži posuta
u sredini skicirane rečenice
kojom sam roman života pisala

umrla sam u uspomenama
moleći se za sve one koji su me zaboravili
u molitvi da se sami ne zaborave i slome

umrla sam zbog onih koji su se kleli
da će me čuvati u najskrivenijem kutku srca
kao najdragocjenije svoje
u promuklim jecajima borila sam se
s propuštenim iluzijama bježeći od istine
dozivajući mlake snove
sve je bilo, sada više nije

umrla sam u dalekim mislima
uvenula sama
na pohabanim rubovima stvarnosti,
moleći srebrno nebo boje nježnosti
da u kovitlacu bure
mogu sahraniti sebe i čežnju skrivenu
u spomenarima prohujalih nadanja

Riječi za snjegove koji ne kopne

 

...riječi, tutnje, iz dubine vrište

od kristala jasnije, od potoka bistrije

zarez nježan, točka od kamena stamena

riječi, za sva srca koja traju

za noći u kojima na jastuku najtoplije priče podrhtavaju

riječi plahe, za one koji topli dom snivaju

dok pod nebeskim svodom ruke u molitvu sklapaju

riječi utjehe dok zemlja se od boli trese

ponori otvaraju, vrište duše zatrpane...

riječi nijeme za bespomoćne

kojima se pod respiratorom

sekunda vijekom zove....

riječi, za probušeno čovječanstvo

s križa siromaštva

gdje od licemjerja i srama

vapaj gladi jači je

riječi, za lutalice iskre istisnute

za one koji snivaju radosti trenutke

za duše krhke koje snagu trebaju

riječi, boginje trenutka, tragovi bezvremeni

na osunčanim poljanama

za snjegove koji ne kopne

u prvom proljetnom cvijetu... 

 


 


KAD SO DRŽLJI PLAKALI KAKO S KABLA


Kratka priča pisana povodom stote obljetnice Labinske republike

posvećena poginulom djedu u velikoj rudarskoj nesreći 1948.godine

*** 

       Iznenadila me odlučnost i riješenost da se suprotstavim bujici emocija koje poput lavine eruptiraju iz mene. Toplinu osjećam i tihi dostojanstveni ponos, naviru škrta sjećanja. U meni živi djetinjstvo, ne dam da ga izbrišu nataložene godine, urezani ožiljci boli i tuge. Iz blaženstva dnevnog boravka, evo me....šutim, prevrćem snove i uspomene. Opet sam djevojčica, na istom mjestu gdje sam sagradila svoj dom. Nekad je tu bio vinograd, nekoliko smokava, nekoliko busena krumpira i kokošinjac. Tu se prepuštam suncu i vremenu, buri i južini, ljepoti proljeća i mrzlini zime. I tu počinje moja priča...Sretno! Neka je to leto mojemu Labinu STO PUTI SRETNO!

      Moj grod, moj Labin spoda neba i kampanila, crć na bresciće, mesto kede je saki sakega pozno, mesto kede je i kovarica imela svoj štacijon. Tega dneva, na dvo morca na crće je bilo se drugošlje. Ženske si moga videt obuceneh va kompletini, muški so svoji tarliži pustili na pikarine, obukli so veštidi, štomanji bele, kravato i postoli za blagdan. Va arije se je culo nešto ca se retko more cut. Ja son si bila joko lepa i soma sobun kontenta. Mat mi je kupila novo kotulico i bluzico. Bila son žbrova, tako lepo obucena tekla son po klanciće do cesti pa po preku na crć. Labinska banda je sopla, bandijeri so žventolale, bile so šenjol da je poseban don, Don od kovari ali i moj don rojenja. Na dvo morca son pensala da celi grod fešteđo moj don. Kega god poznatega son imbatila folila son se da so si ti ljudi na crć prišli samo sparacun mene. Na blagdan od kovari, crć je bi krcat, oštariji pune, na crće se je do vecer kasno toncalo. Kovarica je i na blagdan delala svoj poznati đir. Bila je krcata i komića je do crća zgorun po ceste peljala. Kad se je fermala kovari so se raskrcali, zmuceni i trudni. Oni so svojo žarnodo storili, pašćili so doma se prebuć pa so tornivali na crć. Bilo je živo i lepo. Danas mi se paro da so ljudi bili jedon drugemu dobri, cuda so si pomogli, siromašćina je bila vela, ma va slošćine nekako so dnevi sakemu laglje pasivali. Moja šćorica je i jena gramaca, va mićen sele, tu blizu labinskega brescića. Tu son ja, svoje detinjstvo pasala, mola mića, otac je zno reć da son mu manja od puntina. Tu va sele bi je štacijon od kovarice. Po bele ceste, pomalo peljajeć kovarica je po suhen vremene digivala proh i zaprošivala rubidnice ke so rosle blizu cesti. Deca so hi pobirali, onakove pune proha smo jali, slatke so bile, slaje od grojza va brojdah preko puta štacijona. Kad je doš pada bilo je blata do guta, va školo smo pridevali si blatni i mokri.

       Na kraje klancića je jena mića kuća. Mića ma složna, siromaha ma poštena. Tu je živelo trinajs dece.Va škerce so susedi znali reć da sused ima parnat dece. Va kove je dela, kovar je bi. Trebalo je to siromašćino nahronit, trebalo je seh va školo slat. Kako i si kovari i on je dela va cojtah, po noće, po vadne, sagdan i na blagdan, ni ime ni nedelji ni blagdana ni feriji. Celo blagoslovljeno leto je dela, samo je za Sveto Borboro zusto doma. Sveta Borbara je bila svetica, ona je kovari cuvala od dižgraciji, za njih se molila. Zgora pustelji, va kamare kede so spoli žena i on vesi je veli kvodar Svete Borbari. Jedon put je bila cela barufa va kuće, žena je otela da se kvodar stavi na šufit da cuva deca. Spoli so kako štrucice, kad je grmelo od stroha so bili si na kupe, a po lete njin je bilo mirakoli teplo, teplina je pražila po mićen kroviće va ke so si imeli njozlo.

- Kladimo kvodar od Svete Borbari poli dece, neka nan hi cuva od sega zla, lepi moji tići provi, molila je muža, zgora naše pustelji bi bilo lepo videt kvodar od nasega zakona. On je nonjo zagrme, culo ga je pol sela.

- Sveta Borbara mora cuvat mene, a deca ćun cuvat ja, si kapila, ko nesi, ne importo, va te kuće će bit po mojen, ja znon zoc, a ti ku ne znoš danas, češ znat jutre zoc ti to gonan. Ona je umuknula, ali ni nje bilo na mod. On je hodi saki don va kovo, on je zno da mora to velo famejo hronit. Va dele, spoda veleh stenah kućo so imeli moja nona i nono. Glodi ni bilo ma vajka je nesto falilo. Nono je va kovo hodi kantajeć. Vajka va kompanije, jedon drugega kamerati so se cekali, s kovarico so se na retko peljali ošto je bila vajka krcata. Raji so portili malo raneje, ćakulali i za politiko kontrastivali, ploći so spominjali, jedon drugemu so se tužili. Tako so brže do kovi rivali. - SRETNO!, so se pozdrovljali i sparili va crnen koridoje, žalica njin je svetila, ona je bila njihov kumponj na dele. Nono je na sebe ime tarliž, na nogah teški kovarski škarponi. Pod zemljo je kopo i krco karbon,  kamerati so don i noć kopali i z vagonetami karbon peljali na sunce. Nikad ni reka da mu je teško, ali saki don je savetova svojega sina da nikad ne pride nanka blizu kovi, a va kovo nanka pomislit. Zno je zoc to gona. Zaklje je deštin, a delovac je bi kako provi muškardin. Pokle žarnodi va dopolavore se je noša s kamerati, popi dvo po dvo i zaputi se doma. Nekega bi na prozan štomih vino prevarilo pa je šembrecajeć po bele ceste tuka svoji škarponi do domi kede je cekala fameja. Va kove so bili samo numer, nosili so tabelico z numeron kako špilo. Trdi so njin bili žulji, srce kurojno, jedini od njih ni zno će li doma fameje tornat.Teška je bila fadiga. Dole diboko, pod crno zemljo, kopali so i mucali, deštin delili i sto puti kovo preklinjali. Ta kruh je pretežak, bi je samo za oneh keh je som Boh vibra, ošto je zno da ćo oni fadigo pošteno dones do kraja.

     Rašćori se je don, cetrnajsti morca leta Gospodnjega 1948. Trebalo je poć va kovo na žarnodo. Nono je bi malo prehlojen, ma sejno je bi pront za delo. Sako toliko je reka neko besedo kada si moga kapit da ga nesto muci. Kovari so se na ceste sprovljali i cekali kovarico. Lepo hi je bilo videt složneh, rišpetali so se i jedon drugemu pomogli, va brojdah kad je trsi trebalo tendit. Zemlja je trda, za njo kopat si treba bit muškardin. Ko je nesi dobro pozno biš lahko bi priša na kamik ka ti ni do ni kopat ni vanjgat. Kovarica je na štacijone farmala na vreme.

- Sretno! Srećno nan bilo i kuraja! S kovarice so se raskrcali na Pjacale na Poco.

Šli so se prebuć, neso ćakulali, mucali so i kako se je ki obuka je reka, SRETNO! Portili so. Znali so svoj meštjer, znali so svoj dover, znali so da kopat se mora, znali so da karbona ni nikad dosta, a cuvali so se koliko so mogli i rivali.Va grode je ta don pasiva kako i saki drugi.

 Sretno! Sretno i kuraja...koliko sreći so si želili, koliko kurojni so bili...crna škurina, ta don na 14. morca leta 1948. je presudila...Škopijo, dižgracija nas je tokala, sireni so rezale saki najmanji bobić Labina, srce so porale i mrvile dušo. Pahalj oskubljeneh vlosi ženske so je va rukah držale, jecale i mucale..

     ŠKOPIJO, proguta je mojega noneta i njegovi kamerati. Progutala hi je crna škurina i uski koridoji. Nopeda i nopeda, jenega po jenega so nosili, stotina najdražeh više sunca ne gljedala. Smrt hi je pokosila, deštin je va kove osto, Labin je crno luto obuka. Pokle toliko škopiji, pokle toliko mrtveh na lopate, s crnen karbonon pokrijeni. Ženske so iskale tabelice z numeron od muža, deca so plakali i vriskali, oca dozivali, šperonco so imeli da će njin ćaća prit doma. Pomoći ni bilo, deštin je timbron za sa vremena. Kovari so zakopani, zavajk viterna pokrijeni zemljico labinjosko na kej so se rodili. Kad son mola bila za noneta son pitala. Sada kapin zoc mi ni jedini nic rispondi. Saki je žive svoj dolor, saki je skrivo svoj deštin da deca moro živet. Moja mat ni mogla za kovari mi provljat. Patila je zad ocen, luto zad njin ni nosila, za nono so luto kupili pokle nekoliko don ošto toliko luta va grode ni se moglo kupit. Još jedon put Labin je ranjen, još jedon put zavijen va crno.Nona se je zavajka zavila va luto, takovo son je poznala otkad ja znon zose, tako so je i zakopali. Pred manon se ni nikad žalila. Ta teški crni luto znala je razbit s traveršo škuro blu na bele boleti. Kad je pekla pandešpanjo za svati na sebe je imela belo traveršo s kamufići i belemi merleti.. Kad je traveršo imela joko me je pježala, propio nje je pristala. Vajka me je sobun peljala kamo got je hodila.

- Mola, ruko mi daj,drži se trdo i za moj kamižot, kovarica će pasat, proh s cesti će vajer dignut, kako ćun ja znat kede si ti tako mića. Rodila se je sejnega leta kada i Tito, norcala son je da je Tito bliže bi, tebe bi, nona siguro oženi.

 Teška je Labinska šćorica, teški deštini, dižgraciji, siromašćini pasala je saka fameja.

Pod Labinen cuda je koridoji kede je još na tonelodi karbona. Kovari više ni. Siđilani so žuhki deštini. Labin je prepoznon i štimon. Sada kada nas ki pita ki smo i od kuda smo, z orgoljen recemo da smo z Labina, va srce nosimo šćorico orgolja, zaružineli šoht više ni ružin, pituron je i regulon. Labin svetu provlja kovarsko šćorico. Šoht se kampanilu labinskemu do zemlji klanja. Ja ćun sebe za dušo zakantat od Šćulca konto:”...danaska kovari ni, na nebe so si beli anđeli...”

 Mojoj priči ovdje ne bi bio kraj da suza ponosa ne klizi obrazima

.                                                                                                 


                    


MORE

Beskrajna si plava priča
pjesma ljepote u haljini plavoj
stih u kapima bijelim
u modrini čipkasti vez

volim tvoja njedra duboka
val koji se o stijenu razbija
romor dijamanta na bljeskavom odrazu
u večer plavu kad žubor zamre
pjesmom ti košulje šijem
u vijenac slova snove pletem
zašto su ti staze opustjele
podno čempresa na staroj klupi

tvoja pučina magličasto se plavi
galeb te slomljenim krilom mazi
bezimeni pjesnik stihom te pjeva
ja uranjam iskru svog pogleda
u dubine srca tvoga ustreptala

smiri oluje i gudure modre
ostani more moga života
pomiluj bonacom
da se obrazi
u osmijehu rumene.      

                                                             

                                    

Podijeli ovu stranicu

VRH